Nyhed er fra 08-05-2015

Antallet af vindmølleområder reduceres

I Forslag til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune blev 12 områder udlagt til mulige fremtidige vindmølleområder. Det antal vil Vækst- og Udviklingsudvalget reducere med 7 områder

08
052015

Efter at forslaget til Kommuneplan 2015 har været i høring, tegner der sig enighed i byrådet om at reducere antallet af steder, der udpeges til vindmølleområder.

Sagen blev drøftet på mødet i Vækst- og Udviklingsudvalget 7. maj, hvor der var enighed om at fjerne 7 af de 12 områder, så der er 5 tilbage, som udvalget vil arbejde videre med.

- Vi har lyttet til de bekymrede naboers indsigelser, og derfor er vi enige om at tage 7 af områderne helt ud af planen. Men vi ønsker stadigvæk mulighed for at rejse vindmøller i Aabenraa Kommune, og da vi samtidig er lydhøre over for naboernes bekymringer, vil vi bearbejde nogle af de tilbageværende 5 områder. Og vi stiller ikke møller op, inden vi kender resultatet af den undersøgelse af, om vindmøllestøj giver helbredsskader, som Kræftens Bekæmpelse sammen med flere ministerier står for at gennemføre, pointerer Philip Tietje, der er formand for Vækst- og Udviklingsudvalget.

Bearbejdningen af områderne kan f.eks. handle om at reducere i størrelsen eller ændre på udformningen af de udlagte områder. Netop justering af nogle af områderne indkom der forslag til i høringsperioden. Men der kan også komme helt nye områder til, på steder hvor naboerne selv ønsker vindmøller, hvilket der også er indkommet forslag til i høringsperioden.

Den videre bearbejdning af vindmølleplanen vil resultere i et nyt forslag, der i sidste ende skal vedtages i byrådet som et kommuneplantillæg. Vindmølleplanen tages altså helt ud af forslag til Kommuneplan 2015 og behandles særskilt. Og inden vindmølleplanen kan vedtages som kommuneplantillæg, skal den i en ny, offentlig høring.

- Vi kommer måske til at overopfylde kravene til, hvor lang afstand der skal være mellem møllerne og naboerne, så der bliver længere mellem mølle og beboelse. Men ellers kommer der ikke til at ske ændringer i grundlaget for at udpege vindmølleområderne, da det er sket helt objektivt, og der er taget de retmæssige hensyn. Vi ønsker, at de bekymrede borgere tilgodeses mest muligt, men vi kan ikke tilgodese alle. Vi må dog erkende, at lokal modstand har betydet, at vi må skære betydeligt ned i vores ambitiøse vindmølleplan, konkluderer Philip Tietje.

Næstformand for Vækst- og Udviklingsudvalget Erik Uldall Hansen udtaler:

- I området ved grænsen - ved Bølå - er der mange vindmøller i dag. Samtidig er det et område, som medlemmerne i Vækst- og Udviklingsudvalget ser vindmølleperspektiver i på længere sigt. Det ønsker vi dialog med naboerne om. Men udvalget ønsker ikke at arbejde videre med planlægning for vindmøller i T12 med den afgrænsning af området, som det har i kommuneplanforslaget.

FAKTA
De 7 områder, der tages helt ud af vindmølleplanforslaget, er:

  • T2 Nørre Ønlev, T3 Fogderup, T4 Ravsted, T5 Bolderslev, T8 Perbøl, T9 Eggebæk Plantage og T10 Vollerup

De 5 områder, der forbliver i forslaget til vindmølleplanen, er:

  • T1 Rugbjerg Skov, T6 Lund, T7 Frestrup Skov, T11 Øster Løgum og T12 Lille Jyndevad

Disse 5 områder ønsker udvalget at gå i direkte dialog med de berørte naboer om.

Om forslag til Kommuneplan 2015
Forslag til Kommuneplan 2015 var i høring i 8 uger fra 10. december. Høringsperioden blev indledt med et borgermøde i Tinglev 16. december.

Der indkom i alt 204 høringssvar - heraf 178 om vindmøller, både positive og negative. Blandt høringssvarene var der 11 underskriftsindsamlinger med i alt 920 underskrifter.

Forslag til Kommuneplan 2015 forventes behandlet på byrådsmødet i august. Vindmølleplanen behandles efterfølgende.