Nyhed er fra 02-02-2015

Kulturministeriet støtter udviklingsprojekter i Aabenraa Kommune

Kulturministeriet støtter to udviklingsprojekter i biblioteksregi i Aabenraa Kommune med 800.000 kroner. Samtidig får et udviklingsprojekt, hvor Aabenraa Bibliotekerne samarbejder med fire andre kommuner, 1.4 mil. kroner i tilskud

02
022015

Udviklingsprojekterne skal fremme den demokratiske deltagelse hos unge, gøre børn til kompetente brugere af det fælles nationale bibliotekssystem og øge bibliotekets mulighed for at være en handlekraftig institution i samfundsudviklingen i landets yderområder.

Kendetegnende for udviklingsprojekterne er, at de er samarbejdsprojekter enten mellem institutioner i kommunen, med andre kommuner eller mellem private og offentlige aktører.

Skolekonsulenterne for de pædagogiske læringscentre (tidligere skolebiblioteker)i Aabenraa og Kolding kommuner har sammen med Aabenraa Bibliotekerne og Koldingbibliotekerne søgt og fået tilskud til det projekt, der skal gøre børn til kompetente brugere af det fælles bibliotekssystem.

Det udviklingsprojekt, der skal øge unges demokratiske deltagelse i Aabenraa Kommune, er et samarbejde mellem 10. Aabenraa og Aabenraa Bibliotekerne. Her deltager Unge i Centrum på IBC også.

Det tredje projekt er et samarbejde mellem Aabenraa Bibliotekerne og bibliotekerne i Brønderslev, Morsø, Ringkøbing-Skjern og Vesthimmerland. Her vil man give borgerne i yderområderne nye kulturtilbud og sætte udkantsdebatten på dagsordenen.

Pengene kommer fra Kulturministeriets Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Puljens formål er at fremme og understøtte udvikling af folke- og skolebiblioteksområdet i Danmark og realisere målsætningerne for biblioteksloven.

UDTALELSER

Tim Wulff, formand for Kultur- og fritidsudvalget i Aabenraa Kommune:
Jeg er glad for, at kulturministeriet har valgt at støtte de projekter, som Aabenraa Kommune ønsker at udvikle. Det er vigtige områder. Jeg er personligt optaget af udviklingsprojektet om unge og demokrati, som jo også spiller fint sammen med vores generelle ønske om at involvere de unge. Vi ved også, at den demokratiske deltagelse hos unge traditionelt er lav, og samtidig er f. eks. valgdeltagelse en af grundpillerne i vores demokrati. Det er dejligt, at Aabenraa Kommune nu får mulighed for at yde en indsats indenfor dette område.

Morten Fogh, bibliotekschef i Aabenraa Kommune:
Jeg blev både stolt og glad, da jeg fik meldingen om, at alle vores udviklingsprojekter havde fået støtte fra kulturministeriet. Faktisk har vi ved denne udlodning andel i 13% af de nationale udviklingsmidler på området. Dermed kan vi fortsætte udviklingen af bibliotekerne, så de fortsat står stærkt lokalt med en mangfoldighed af tilbud og muligheder for borgerne og være med til at tegne billedet af Aabenraa Kommune som en attraktiv bosætningskommune.

Lene Pagh, skolekonsulent IT og Pædagogisk LæringsCenter, Aabenraa Kommune:
Jeg glæder mig over, at vi nu på tværs af institutioner og kommuner får mulighed for at udvikle digitale redskaber, en app eller måske et spil, der sammen med det nye fælles bibliotekssystem kan være med til at øge elevernes søge- og informationskompetence, så de målrettet og kritisk kan lære at søge materialer og informationer både på skolen og i fritiden. Med skolereformen skal alle børn blive så dygtige, som de kan, og det skal de nye pædagogiske læringscentre på skolerne være med til at understøtte. Med de tildelte udviklingsmidler styrker vi både elevernes læring og samarbejdet på tværs.

OM DE TRE PROJEKTER

Børn som kompetente brugere af det fælles bibliotekssystem
2 folkebiblioteker, 2 pædagogiske centre og leverandøren af et nyt bibliotekssystem vil sammen med børn, lærere og bibliotekarer gøre materiale- og informationssøgning i bibliotekssystemet tilgængelig og motiverende vha. mobil teknologi og gamification. Børns søge- og informationskompetencer styrkes, så de på kvalificeret måde kan anvende bibliotekssystemet ift. undervisning, læring og fritid. Der udvikles læringsforløb. Projektet knytter an til folkeskolereformen og dens nye Fælles Mål.

Samtaledemokrati - demokratisk deltagelse hos unge
Projektet vil sammen med unge arbejde med anderledes deltagelsesformer via forskellige platforme. Det er målrettet en gruppe unge, der har en ekstremt lav demokratiske deltagelse, men vil nemt kunne skaleres til andre grupper af unge. Gennem samtalen bliver problemstillinger udfoldet, og netop samtalen/debatten kan give unge tiltro til deres demokratiske kompetence. Unge er flittige brugere af IT/mobile-platforme, og projektet vil også afprøve nye debatformer, hvor man samtaler uafhængigt af tid og sted.

Småt Brændbart - Biblioteket på kanten
Småt brændbart sætter ild til yderområdedebatten og fremtidens brændende platform. Projektet vil styrke biblioteket som en handlekraftig institution i samfundsudviklingen i yderområderne. Projektet fokuserer på udvalgte målgrupper og sigter mod at skabe innovative tilbud med fokus på social forandring og borgernes mestringskompetence. Projektet sætter Fremtidens bibliotek ind i en yderområdeoptik og vil tilbyde borgere, som let bliver isoleret socialt, digitalt og geografisk, nye tilbud.