Nyhed er fra 23-10-2014

Stort kunstprojekt på vej til Varnæs-Bovrup

Kulturstyrelsen har givet tilsagn om et tilskud på 1,8 mio. kr. til et stort kunst-samarbejdsprojekt, der skal udføres ved stien mellem Varnæs og Bovrup

23
102014

Statens Kunstfond har på en ansøgning fra Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune og besluttet samlet at bevillige i alt 1.8 mio. kr. som tilskud til realiseringen af en kunstopgave til et udvalgt lokalområde i kommunen. I samarbejde med Billedkunstrådet har man valgt en kunstopgave med en samlet budgetramme på 2.4 mio. kr. til placering ved stien mellem Varnæs og Bovrup.

Statens Kunstfond var 25. august i år på besigtigelsestur til Hellevad, Ravsted og Varnæs-Bovrup for at vurdere stedernes egnethed til en kunstopgave, hvor udgangspunktet er et samarbejde mellem en landskabsarkitekt og en billedkunstner.

- Vi var af den opfattelse, at alle tre lokalområder rummer potentiale for en kunstopgave, særligt vurderet ud fra det store lokale engagement og de fælles initiativer, som borgerne i lokalområderne allerede har iværksat, pointerer Morten Stræde, som er formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

- Statens Kunstfond har dog ønsket at prioritere ét af stederne for at kunne give de bedst mulige betingelser for en kunstopgave, der skal rumme et tværkunstnerisk samarbejde mellem en landskabsarkitekt og en billedkunstner. Derfor ønsker vi at prioritere stien mellem Varnæs og Bovrup for netop her at skabe et forhåbentlig eksemplarisk kunstnerisk projekt, der kan skabe grobund for flere initiativer, der viser, hvordan kunsten kan spille en rolle i et stærkt lokalsamfund, slår Morten Stræde fast.

Stien mellem Varnæs og Bovrup rummer et interessant forløb, med en høj grad af landskabelige kvaliteter og med en variation af brugere fra skolebørn til pensionister. Der er muligheder for med kunstopgaven at få etableret mødesteder langs stien, men hvordan de rumlige, æstetiske og lokalforankrede historier skal spille ind i en kunstopgave, er en del af det kunstneriske råderum, der bliver overladt til samarbejdet mellem landskabsarkitekten og billedkunstneren.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Tim Wulff er både glad og stolt over tilsagnet fra Statens Kunstfond:

- I Aabenraa Kommune har vi satset på at have et professionelt billedkunstråd. Jeg glæder mig over, at rådets professionalisme og vedholdenhed er blevet belønnet, og at deres måde at inddrage borgerne i lokalsamfundene på bærer frugt. Jeg er spændt på, hvordan kunstneren og landskabsarkitekten kommer til at forholde sig til stedet, menneskene og historien, og hvilket værk, vi kommer til at se mellem Varnæs og Bovrup, siger Tim Wulff.

Formanden for Billedkunstrådet i Aabenraa Elisabeth Hertzum var meget begejstret, da hun modtog nyheden om støtten fra Kulturstyrelsen:

- Jeg er meget glad og stolt på Varnæs-Bovrup og hele kommunens vegne, fordi det er lykkedes Billedkunstrådet at skabe mulighed for at etablere kunst i det åbne rum i et lokalområde. Det er et af vore indsatsområder i Billedkunstrådet, og jeg glæder mig over, at indsatsen med at bringe kunst ud i hele kommunen lykkes, slår Elisabeth Hertzum fast.

I Varnæs-Bovrup skabte nyheden også glæde. Det var Bovrup-Varnæs Borgerforening, der tog initiativ til at nedsætte en projektgruppe, der efter dialog med repræsentanter for Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune lagde planerne for et kunst- og landskabsprojekt mellem landsbyerne Varnæs og Bovrup.

Sekretær for projektgruppen Jes Jessen siger i den forbindelse:

- Udgangspunktet for projektet har været idéen om at lave noget, der binder kultur, natur og kulturhistorie sammen. Vi må have lavet et godt oplæg, der har været en god appetitvækker.

 

FAKTA

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst har bevilliget 1.200.000 kr. og Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg har bevilliget 600.000 kr., mens Aabenraa Kommunes Billedkunstråd har bevilliget den sidste fjerdedel på 600.000 kr.

Den videre proces bliver, at en styregruppe for kunstopgaven nedsættes med repræsentanter fra Aabenraa Kommune, Billedkunstrådet, en projektgruppe nedsat af Bovrup-Varnæs Borgerforening og Statens Kunstfond. Styregruppen får til opgave at igangsætte et skitseforslag fra en udvalgt billedkunstner og landsskabsarkitekt og forhåbentlig i løbet af sommeren 2015 træffe beslutning om realisering af skitseforslaget.